top of page

אישורים ודוחות כספיים

ספריית גן לוינסקי (ע"ר 580496198) היא מוסד ללא מטרות רווח, שאינו זוכה לכל תמיכה ממשלתית או עירונית. פעילות העמותה מתאפשרת בזכות תמיכתם של ארגונים, קרנות ותורמים פרטיים.

bottom of page